Industriföretag i Sverige

Ordet industri kommer ifrån det latinska ordet industria som betyder flit och sysselsättning. Inom själva industrin finns fleralet olika grenar som sträcker sig över flera områden. Några exempel på stora industrier är råvaruindustrin, byggindustrin och bilindustrin. Utöver dessa finns det självklart många andra stora industrier. Själva benämningen industri har en väldigt bred betydelse i det svenska språket. Andra saker som också benämns som industri är till exempel turistindustrin, nöjesindustrin men också filmindustrin. Man brukar oftast benämna alla former av storskaligt näringsliv som en industri. Anledningen till den breda betydelsen finns att finna i det engelska ordet industry som har en mycket bredare innebörd än den svenska motsvarigheten länge hade.

Råvaruindustin

Den så kallade råvaruindustrin är en industri där man helt enkelt behandlar olika typer av råvaror. Till kategorin råvaror räknas en hel del olika produkter. Några exempel på dessa produkter är bland annat skog, malm, rågummi och ull. En industri som enbart utvinner råvaror kallas helt enkelt för en råvaruindustri. Det finns också en annan industri som tar vid och sedan förädlar de utvunna råvarorna. Till exempel så kan man ur säd utvinna råvaror så som mjöl, kli eller vört. Vad gäller just den finansiella biten så har just råvaruindustrin växt riktigt ordentligt framförallt andra halvan av år 2008 och början på 2009. Trots att just denna period har kallat för en finanisellt osäker tid.

Textilindusti

Textilindustrin är en bransch som omfattar storskalig tillverkning och beredning av bland annat garn, typ och andra typer av textilier. Vanligtvis brukar också trikåindustrin räknas till just textilindustri medan framställning av konstfiber faktiskt  istället räknas till kemiindustrin. Efter att textilierna är tillverkade och korrekt preparerade skickas de sedan vidare till konfektionsindustrin. Vad gäller den övriga delen av textilproduktionen finns det också en rad andra produkter som räknas hit. Några exempel på dessa är bland annat fibertyp och andra typer av specialfiberproduktioner. Just textilindustrin var faktiskt en av de allra första branscherna som industrialiserades. Detta skedde redan i bomulls- ylle- och linneindustrin.